Вие не сте логнат, можете да го направите от тук
Ако нямате регистрация, може да се регистрирате тук

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  • ПДФ

Тези Общи условия уреждат отношенията между “Итуби” ООД, дружество с ограничена отговорност, ЕИК: 202496166, Централен офис: гр.София, ж.к. Младост 4, бл. 424 (наричано за краткост Посредник) и всяко пълнолетно физическо лице, което желае да се възползва от услугите на Посредника и е съгласно с настоящите Общи условия (наричано за краткост Потребител).
За да станете наш клиент трябва да се регистрирате с име и фамилия, адрес на електронна поща, адрес за доставка на поръчаните артикули (ако желае да използва куриерските ни услуги) и телефон за контакт на електронната ни страница www.easy2buy.bg.


1. Обхват на предлаганите услуги
1.1. Ние сме посредник при закупуването на стоки от английски онлайн магазини. Изборът на артикули е изцяло ваша отговорност, като при колебание винаги можете да разчитате на консултация от наша страна.
1.2. Забранено е да се поръчват и транспортират следните артикули: наркотици, оръжия, цигари и тютюневи изделия, човешки органи, стоки, които са откраднати, присвоени, придобити с насилие или по друг престъпен начин, артикули, опасни за човешкия живот и здраве, стоки, които не съществуват, както и всички и всякакви артикули, забранени за притежание или използване съгласно българското законодателство.
1.3. Транспортирането на поръчаните артикули от офиса ни в Лондон до офиса ни в България се извършва 1 път седмично.

2. Отговорност на Посредника

2.1. Посредникът не носи отговорност за съдържанието на страниците на избраните от Потребителя онлайн магазини или описанието на артикулите в тях, както и за евентуална промяна на цените на артикули от страна на администраторите на онлайн магазините или липсата на наличност на поръчан артикул!
2.2  Посредникът не носи отговорност за грешки от страна на сайтовете – объркани, дефектни или некачествени артикули!
2.3. Посредникът не поема ангажимент за връщане на артикули, които след пристигането им в България не отговарят на очакванията на клиентите!
2.4. Посредникът не носи отговорност при неизпълнение поради неточно изпълнение на подадената заявка от страна на онлайн магазините по отношение на количество, качество и вид на поръчаните артикули и срокове на доставка!
2.5. Посредникът не носи отговорност, за каквито и да било повреди, причинени при транспортирането на артикулите, ако повредите се дължат на свойствата на самия артикул или на непреодолима сила!
2.6. Посредникът не носи отговорност за възникнали транспортни дефекти на пратки, който не са в оригинални транспортни опаковки.
2.7. Посредникът не носи отговорност за възникнали транспортни дефекти на въдици, чиито транспортни опаковки (тубуси) са здрави.
2.8. Посредникът не носи отговорност за вида и състоянието на стоки втора употреба.
2.9. Посредникът не носи отговорност за техническата изправност на техника втора употреба.
2.10. При изгубване на транспортирана пратка, Easy2buy се задължава да обезщети Потребителя. Обезщетяват се само пратки, за които има трекинг номер и изрично доказателство, че са получени на адреса в Лондон.
2.11. Посредникът не носи отговорност, за причинени повреди възникнали по време на транспортирането на пратките чрез куриерки фирми, ако те не са застраховани!
2.12. Посредникът полага усилия да поддържа коректното функциониране на електронната страница www.easy2buy.bg, но запазва правото си временно да ограничава действията в електронната страница по технически причини или причини извън контрола на Посредника!

3. Кореспонденция
3.1 Всякакъв вид кореспонденция с Посредника се извършва по електронен път на следния електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
3.2. Посредникът гарантира, че електронният адрес, на който се осъществява кореспонденцията с Посредника се проверява поне веднъж на всеки 24 часа.
3.3. Кореспонденция с Потребителя се извършва, както чрез личната страница на Потребителя, така и на посочения от Потребителя електронен адрес. Потребителят има задължение своевременно да уведоми Посредника в случай на промяна на електронния си адрес. В противен случай всякаква кореспонденция, изпратена на Потребителя от Посредника на посочения при регистрацията електронен адрес ще се счита за получена от него.


4. Опериране с лични данни
4.1. При регистрация в електронната страница на Посредника Потребителят предоставя име и фамилия, адрес на електронна поща, адрес за доставка на поръчаните артикули и телефон за контакт.
4.2. Посредникът е вписан Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
4.3. Потребителят дава съгласие на Посредника да събира, записва, съхранява и работи с личната му информация в съответствие със Закона за защита на личните данни.
4.4. Посредникът си запазва правото да се свързва с и да изпраща информация на Потребителя на адреса на електронната поща, въведен при регистрация.
4.5. Посредникът осигурява защитата на личните данни на Потребителя срещу унищожение, оповестяване или неразрешени промени от трети страни в съответствие със Закона за защита на личните данни.
4.6. Посредникът архивира информацията и кореспонденцията, събрани в хода на изпълнение на Общите условия за срок от 5 години.
4.7. Посредникът предоставя достъп до разпечатки на архивираните данни при писмено поискване от страна на компетентните органи на Република България.
4.8. Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат използвани от Посредника и организациите, които си сътрудничат с Посредника, с цел управление и изпълнение на задълженията, произтичащи от Общите условия, както и за маркетингови цели.
4.9. Потребителят дава съгласието си да получава непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия от Посредника и другите субекти, сътрудничещи си с Посредника, на електронния адрес, посочен при регистрация, чрез който се води кореспонденция с Потребителя.

5. Допълнителни споразумения
5.1. Посредникът запазва правото си да променя Общите условия. Промените се публикуват на електронната страница на Посредника (www.easy2buy.bg) и влизат в сила не по-рано от 3 работни дни след публикуването им.
5.2. За всички неуредени по-горе въпроси се прилага действащото българско законодателство.
5.3. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град София.

Настоящите Общи условия са одобрени от Ръководството на фирмата и влизат в сила от дата 01.04.2013г.

 

Вашите пратки ще пътуват на преференциални цени,с отстъпка от 20%, с куриерска фирма "Еконт експрес" !